Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Nederlandse Vegetariërsbond, hierna te noemen “de NVB”. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van NVB, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ?copyright-vermelding? in alle kopieën op te nemen: Copyright © Nederlandse Vegetariërsbond. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De NVB garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.
Voor zover wettelijk toegestaan sluit de NVB, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal de NVB in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
CO2 equivalent

Wij hebben onze uiterste best gedaan om de werkelijke CO2 uitstoot te bereken per EatGreen Together. We zijn graag voorzichtig, de milieuwinst en verminderde klimaatbelasting zal dus in realiteit veel hoger liggen.

CO2 equivalent is de rekenfactor waarnaar andere gassen (N2O = 296 CO2-eq. en CH4 = 25 CO2-eq.) worden omgerekend, zoals door het IPCC is berekend (Intergovernmental Panel on Climate Change).

In deze berekening is geen rekening gehouden met de klimaatbelasting van de gebruikte groenten. Het gaat hier om de klimaatbelasting van vlees en de besparing wanneer er geen vlees wordt gebruikt.

De range van de klimaatbelasting varieert van 4,5 kg CO2 eq./kg vlees tot 8 (Milieucentraal 2007). Het getal van 4,5 is op basis van een uitgebreide database van verschillende onderzoeken en recent. Klimaatbelasting door het eten van rundvlees is aanzienlijk hoger (een factor 2 tot 3), met name vanwege de uitstoot van methaan en lachgas dat vrijkomt bij het scheten en boeren van de runderen. De bijdrage van kippenvlees is een ongeveer de helft lager dan van varkensvlees.

Prijzen
De prijzen kunnen niet in geld of tegoedbonnen worden uitgekeerd. Het is niet mogelijk om over de voorwaarden van de prijs te onderhandelen. Indien het spel op een oneerlijke of onwettelijke wijze wordt beïnvloed, behoudt de NVB zicht het recht voor prijzen niet uit te keren. Medewerkers van de NVB en samenwerkingspartners zijn uitgesloten van het winnen van prijzen. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de NVB. Indien prijzen om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom de NVB.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat de NVB verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.
Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:
Nederlandse Vegetariërsbond (NVB)
Nieuwezijds Voorburgwal 153
1012 RK Amsterdam
Telefoon: 020-3300044
E-mail: info@vegetariers.nl

Diversen:
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.
Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.